โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (เว็ปไซต์) ภาษาอังกฤษ
โครงการปรับปรุงระบบ One Stop Service การให้บริการด้านการต่างประเทศ (กายภาพ)
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การพัฒนาเครือข่ายความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University International Networking Program)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยด้านการท่องเที่ยว
โครงการรับรองบุคลากรกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program : ECP-จีน)
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงให้กับบุคลากร จาก Nigerians in Diaspora Organization Thailand
โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่11
การจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ
โครงการฝึกอบรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Project E-co Tourism Training and Cultural Exchange Program)
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
โครงการการให้ความรู้ระบบการรับทราบหลักสูตร (CHECO) ของวิทยาลัยนานาชาติ
การจัดทำวารสารทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ในระดับสากล
โครงการพิธีปิดการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับบุคลากรจากระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน
โครงการฐานเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่12
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักศึกษา
โครงการพัฒนาสมิทธิทั่วไปทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
สร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทุกช่วงวัย)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ “Sansai Go Local : เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ สันทรายเติบโต”
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
เกษตรกรรุ่นใหม่ 2563 งานฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของคำรับรองประจำปี 2563 (สำนักงานคณบดี)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์อาเซียน
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2564-2567) และแผนปฏิบัติงานวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการการจัดการเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการต้นแบบสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืชชีวภาพทดแทนสารพาราควอตและไกลโฟเสต
โครงการรับรองบุคลากรกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การ 2564
โครงการรับรองบุคลากรกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การ 2564
โครงการฝึกอบรมนอกหลักสูตรและการสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ
Amazing ชีวภัณฑ์ระดับโลก
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ECP-ไทย รุ่นที่12 ช่วงที่ 2
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
ยกระดับการแปรรูปอาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ “Sansai Eat Local : เปิดตำนานอาหารพื้นถิ่น
ยุวชนอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่อ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านภูดิน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ของวิทยาลัยนานาชาติ
โครงการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการสืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2564
การฆ่าเชื้อโรคด้วยซิลเวอร์นาโนเพื่อสร้างความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้